Tong Hoang Vu
Tong Hoang Vu's blog

Tong Hoang Vu's blog

Follow
Tong Hoang Vu

Tong Hoang Vu

9 followers

Code từ trong trứng

Tránh hiểu sai về Abstraction trong OOP

Aug 20, 20227 min read 101 views

⭐ · Dân lập trình hẳn không còn xa lạ với OOP và 4 tính chất của nó. Tuy vậy, có một tính chất quan trọng nhưng thường bị hiểu sai, đó chính là tính trừu...

Tránh hiểu sai về Abstraction trong OOP
Hai mẹo sử dụng hiệu quả Microsoft To Do
Các tính chất của Java stream (phần 1)
Cài đặt OpenJDK mới nhất
Vài điều linh tinh với stream
Khoa học là phải thuần túy!